Klienti

Podľa vekovej štruktúry môžeme hovoriť o veľkých vekových rozdieloch od 18 rokov až do 90 rokov, bez vekového obmedzenia. Podľa stupňa postihnutia a mentálnej retardácie tiež máme rôzne skupiny klientov. Vieme, že človek môže rozvíjať svoje schopnosti len v určitej skupine a v určitom prostredí. Aký je duševný majetok človeka, to závisí od jeho záujmov a prevažne od prostredia v ktorom žije. V našom zariadení vieme zabezpečiť umiestnenie klientov na izbách podľa pohlavia, veku, podľa stupňa postihnutia a podľa okruhu záujmov.

 

Charakteristika klientely

 

Zariadenie sociálnych služieb Kováčov je zariadenie s celoročnou pôsobnosťou . Je určené na bývanie prijímateľom bez obmedzenia vekovej kategórie.

Miestom poskytovania služieb je pracovisko Kováčov č. 482 a Chľaba č. 505 .

Druh a rozsah poskytovania služieb  v ZSS Kováčov  je celoročný pobyt s kapacitou 155 miest a špecializované zariadenie  s kapacitou 40 miest.

Druh a rozsah poskytovaných služieb na pracovisku Chľaba celoročne  Domov sociálnych služieb s počtom  13 miest, Zariadenie podporovaného bývania s počtom 12 miest , špecializované zariadenie s počtom 15 miest a rehabilitačné stredisko s počtom 2 miesta .

Celkom spolu kapacita ZSS Dunaj Kováčov je 237 prijímateľov sociálnych služieb .  Veková  štruktúra prijímateľov :

19-32 rokov  – 8

33-45 rokov  – 30

46-56 rokov  – 67

57-67 rokov – 80

68-77 rokov – 35

78-89 rokov – 14

Podľa pohlavia je tu umiestnených 195 žien a 45 mužov. Klientelu tvoria svojprávny aj nesvojprávny prijímatelia, mobilný aj imobilný a pripútaný na lôžko, Niektorých klientov zastupuje rodina , príbuzný , niektorých zastupuje  opatrovník ZSS .

Dôvodmi umiestnenia v ZSS sú často :nepriaznivý zdravotný stav, choroba, finančné, rodinné , osamelosť, neschopnosť samostatne sa postarať o domácnosť, odkázanosť na sociálnu službu, na základe posudku.

 

Klienti nášho zariadenia pracujú v 8. terapeutických skupinách. Ich práca je rôzneho zamerania v zimnom a letnom období. V lete sa viac venujú práci v záhrade – pestovanie zeleniny, vysádzanie zeleninových priesad, starostlivosť o ovocné stromy, v parku vysádzanie stromčekov, hrabanie lístia a starostlivosť o kvetinové záhony. Zúčastňujú sa rôznych športových súťaží, návštev kúpalísk, jednodňových a týždňových výletov doma i v zahraničí. V zimnom období sa viac venujú rozvoju svojich  zručností – pracujú v miestnostiach vytvorených na aktívne využitie  času.  Nacvičujú rôzne kultúrne programy, čítajú knihy a pod odborným dohľadom ergoterapeutov sa venujú moderným metódam práce pri ktorých efektívne využívajú muzikoterapiu, terapiu hrou, pohybovú a tanečnú  terapiu, ergoterapiu, arteterapiu ako umenie vo výchove, biblioterapiu, aromaterapiu, color terapiu, helioterapiu, krúžky ručných prác, celoživotného vzdelávania, decoupage-servítkovania, odlievanie obrazov, tkanie kobercov a tapisérií, košikárstva.