Podmienky prijatia

Prijímanie klientov do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákon č. 448/2008  Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Ako postupovať pri umiestnení klienta do DSS,ŠZ,ZPB a RS

Vzory tlačív sa nachádzajú na stránke: www.unsk.sk   TU

(sociálna pomoc – Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu)

 1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 2. Lekársky nález

alebo si môžete osobne vyzdvihnúť v ZSS (Zariadenie sociálnych služieb)

1. Žiadateľ  si podáva žiadosť o posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby na Nitrianskom samosprávnom kraji, na odbore sociálnych vecí a zdravotníctva.

2. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku sa vydáva ROZHODNUTIE o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré obsahuje:

písm.a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

písm.b)znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti:

– úkonov je plne odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby

– úkonov starostlivosti o svoju domácnosť je plne odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby

– pri základných sociálnych aktivitách je plne odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby

písm.c) druh sociálnej služby

písm.d) termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

3. Po nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia si podáva žiadateľ  „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy  o poskytovaní sociálnej služby“, ktorá sa uzatvára s príslušným zariadením sociálnych služieb, kde chce byť žiadateľ umiestnený.

Žiadosť o zabezpečenie  poskytovania sociálnej služby TU

Vyhlásenie majetku TU

4. V prípade potreby bezodkladného umiestnenia v zariadení sociálnych služieb sa postupuje  podľa § 8 ods.3 a 6  Zákona 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

5. V prípade voľného miesta je klient predvolaný  na prijatie a je s ním uzatvorená „ Zmluva  o poskytovaní sociálnej  služby.

Ak vo vybranom zariadení nie je voľné miesto, je zaradený do evidencia čakateľov o umiestnenie v ZSS ( Zariadení sociálnych služieb).

6. V prípade, že sa v zariadení uvoľní vhodné miesto pre žiadateľa, sociálna pracovníčka ho vyzve na vyjadrenie sa  k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Keď žiadateľ súhlasí s uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, sociálna pracovníčka s ním dohodne termín začatia poskytovania sociálnych služieb.

Ak si občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať a vyplniť Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môžu ju s jeho súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára podať rodinní príslušníci.

Pri prijatí do zariadenia je potrebné priniesť:

 • potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia, nie staršie ako tri dni
 • rodný list
 • rozhodnutie o výške dôchodku alebo potvrdenie o výške dôchodku z pošty
 • vyhlásenia o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
 • osobné ošatenie podľa zoznam
 • lieky na 1 mesiac
 • platný občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • preukaz ZŤP (ak ho vlastní)
 • rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony) prípadne generálnu plnú moc