Podmienky prijatia

Prijímanie klientov do ZSS „DUNAJ“ Kováčov prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Základnou podmienkou prijatia do ZSS je požiadanie občana o sociálnu službu typu Domov sociálnych služieb.

  • Sociálnu službu typu Zariadenia  sociálnych služieb požiada občan Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) o posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu na predpísanom tlačive (tlačivo: o „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ s prílohami si môžete stiahnuť tu.) Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu , môže v jej mene a s jej súhlasom podať žiadosť aj iná fyzická osoba . Žiadosť sa podáva na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra. Podrobnosti si pozrite na internetovej stránke ÚNSK.
  • Od NSK občan obdrží rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu občana.
  • Uzatvorenie „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ podáva NSK na základe písomného súhlasu občana priamo do zariadenia, o ktoré občan prejavil záujem.
  • Ak je voľné miesto a žiadateľ podal kompletnú žiadosť – ZSS „DUNAJ“ Kováčov s ním uzatvorí písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v ZSS. Predmetom zmluvy je aj deň začatia poskytovania sociálnej služby.
  • Ak nie je voľné miesto ZSS „DUNAJ“ Kováčov vydá „Rozhodnutie o zaradení žiadateľa do poradovníka čakateľov“.

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – stiahnutie

Kliknite pre stiahnutie žiadosti