Služby

V ZSS „DUNAJ“ Kováčov sa poskytuje

  1. Stravovanie
  2. Ubytovanie
  3. Ošetrovateľská starostlivosť
  4. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  5. Sociálne poradenstvo
  6. Sociálna rehabilitácia
  7. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  8. Zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosť
  9. Zabezpečuje sa úschova cenných vecí

Stravovanie

Strava sa poskytuje v súlade zo zásadami správnej výživy s prihliadnutím na vek, zdravotný stav stravníkov a podľa určených stravných jednotiek. Diétna strava (liečebná výživa) sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. Za celodenné stravovanie sa považujú: raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Pri diéte diabetickej a výživnej sa za celodenné stravovanie považujú: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera.

Ubytovanie

Klienti sú ubytovaní prevažne v dvoj a trojlôžkových izbách. Ubytovanie sa poskytuje s rešpektovaním členenia podľa pohlavia, charakteru ochorenia, pohyblivosti s prihliadnutím na požiadavky obyvateľa. V odôvodnených prípadoch môže byť klient premiestnený na inú izbu na návrh ústavného lekára, prípadne na vlastnú žiadosť. Denná sadzba úhrady za užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,1327 € ( 4.- Sk ).

Úhrada za ubytovanie sa určuje na deň na osobu:

0,4979 € ( 15.- Sk ) ak podlahovú plochu obyt. miestnosti užíva jedna osoba

0,2655 € ( 8.- Sk ) ak podlahovú plochu obyt. miestnosti užívajú dve osoby,

0,1327 € ( 4.- Sk ) ak podlahovú plochu obyt. Miestnosti užívajú tri osoby.

Ďalšie činnosti:

upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva.

Na základe vydaného posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa jednotlivých stupňov odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby ( II. až VI. stupeň ) a právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu sa stanovuje výška úhrady za ďalšie činnosti pre fyzickú osobu za každý deň pobytu nasledovne:

Fyzická osoba zaradená do V. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti: 2,1576 € ( 65.- Sk ).

Fyzická osoba zaradená do VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na: základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti : 2,3236 € ( 70.- Sk ).

Ošetrovateľská starostlivosť

Ošetrovateľská starostlivosť je nepretržitá a riadi ju vedúca zdravotného úseku. Zdravotný úsek zabezpečuje základnú ošetrovateľskú starostlivosť o klientov v súlade s najnovšími zásadami a poznatkami starostlivosti o chorých a zabezpečuje základnú rehabilitáciu, liečebný výcvik k sebestačnosti. Poskytujeme pomoc pri zabezpečení nevyhnutných životných úkonov,  ak ich poskytovanie vyžaduje nepriaznivý zdravotný stav klienta, t. j. pomoc inej osoby pri bežných úkonoch osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní,  pri kúpaní, pri presune na lôžko,  pri použití WC,  pri podávaní stravy alebo sústavný dohľad u klientov s ťažkými duševnými poruchami  a poruchami správania.  Zdravotná starostlivosť je v ZSS zabezpečená obvodným lekárom  a odbornými lekármi.  Obvodný lekár a psychiater navštevuje zariadenie pravidelne jedenkrát za týždeň. Podľa potreby sú privolaní i mimo pravidelných návštev. Ostatní odborní lekári do ZSS chodia podľa potreby klientov / oftalmológ, dermatológ / služby gynekológa , chirurga, alergológa , pľúcneho lekára ,EKG, RTG si vyžadujú prevoz klienta na polikliniku v Štúrove , eventuelne do Nových Zámkov.

Sociálne služby

Sociálne služby sú plánované podľa individuálnych potrieb, schopnosti a cieľov klientov na základe individuálneho rozvojového plánu, ktorým docielime uspokojenie potrieb, požiadaviek, schopnosti a zručnosti, ktoré sa snažíme u každého klienta podporovať a rozvíjať. V rámci sociálnej rehabilitácie používame rôzne postupy na obnovu najvyššie dosiahnuteľného individuálneho stupňa osobnostného vývinu a pracovnej výkonnosti klienta. Precvičujeme klienta do najvyššej možnej miery s cieľom umožniť mu znovu začlenenie do spoločnosti. Tento cieľ skúsime dosiahnuť aj pomocou ergoterapie. Ergoterapia sa výrazne podieľa na posilnení motivácie postihnutého klienta.

V rámci ergoterapií dosahujeme: zlepšenie telesnej a psychickej stránky klienta, zlepšenie narušeného správania, vzbudenie záujmu o prácu, namiesto pohodlnej nečinnosti, odbúravanie prebytočnej energie, vytváranie bežných životných situácii spojených s pracovnou činnosťou, zvýšenie sebavedomia a sebahodnotenia, príležitosť byť v skupine a pracovať v skupine, zvýšenie schopnosti sústredenia a manuálnej zručnosti, u uzavretých klientoch získanie k spolupráci.

Úhrady

Výška úhrady za sociálnu službu v ZSS sa určuje podľa platného Všeobecného záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2009 o rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu o poskytovaní sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o soc. službách ) a o úhradách za poskytované služby v ZSS zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku .

Stravná jednotka pre fyzickú osobu , ktorej poskytuje starostlivosť v ZSS s počtom odobratých jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu je pri poskytovaní racionálnej stravy za deň na osobu: 2,7219 € ( 82.- Sk ) pri diabetickej diete za deň na osobu: 3,4023 € ( 102,50 Sk )