Domov sociálnych služieb je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianského samosprávného kraja, ktoré poskytuje všestrannú staroslivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Domov sociálnych služieb

(1)V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba

a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo

b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

(2)V domove sociálnych služieb sa

a) Poskytuje

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ubytovanie,
 5. stravovanie,
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 7. osobné vybavenie,

b) zabezpečuje

 1. rozvoj pracovných zručností,
 2. záujmová činnosť,

c) utvárajú podmienky na

 1. vzdelávanie,
 2. úschovu cenných vecí.

Forma poskytovanie služby je pobytová celoročná.

 

Špecializované zariadenie

(1)V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

(2)V špecializovanom zariadení sa

a) Poskytuje

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ubytovanie,
 5. stravovanie,
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 7. osobné vybavenie,

b) zabezpečuje

 1. rozvoj pracovných zručností,
 2. záujmová činnosť,

c) utvárajú podmienky na

 1. vzdelávanie,
 2. úschovu cenných vecí.

Forma poskytovanie služby je pobytová celoročná.

Cenník:

Ceny za poskytované sociálne služby prijímateľom sociálnych služieb zariadenia“Dunaj“,sú stanovené v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia NSK č.5/2019.

Úhrada za sociálnu službu je stanovená na počet dní príslušného kalendárneho mesiaca v ktorom sa sociálna služba prijímateľovi poskytuje. Prijímateľ platí úhradu za sociálnu službu ako násobok počtu kalendárnych dní daného mesiaca.

Celková úhrada sa zaokrúhľuje na celé euro centy nadol.

Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu je stanovená v písomnej zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Za  stravníkov sa považujú občania,ktorým sa poskytujú sociálne služby v „Dunaj“ Zariadení sociálnych služieb Kováčov. Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy v stravovacej prevádzke nášho zariadenia. Strava sa poskytuje v súlade so zásadami  správnej výživy,prihliadnutím na vek,zdravotný stav stravníkov a podľa určených stravných jednotiek. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.

Za celodenné stravovanie  sa považujú ,raňajky,obed, olovrant a večera. Pri diéte diabetickej ,nízkobielkovinovej a špeciálnych diétach sa za celodenné stravovanie považujú  raňajky ,desiata,obed,olovrant,večera a druhá večera. Strava sa pripravuje  podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy. Stravovacia komisia v zložení zdravotnícky pracovník,vedúci stravovacej prevádzky,hlavný kuchár a zástupca výboru obyvateľov zariadenia zostavuje jedálny lístok týždeň dopredu. Musí byť schválený riaditeľom Zariadenia a stravovaciou komisiou ,podpísaný a vyvesený na viditeľnom mieste. Každá zmena  jedálnom lístku musí byť vyznačená a odôvodnená.

Výška stravnej jednotke  pre racionálnu a žlčníkovú stravu je  2,90 € na osobu a deň  ,stravná jednotka pri diabetickej je 3,63 na osobu a deň.

S účinnosťou od 1.septembra 2012 sa suma úhrady za stravovanie ttvorí zo súčtu nákladov za suroviny/stravná jednotka/ zvýšená o 100 % režijných  nákladov a prípravu stravy na deň na prijímateľa sociálnej služby,ktorá sa pravidelne určuje vo vnútornom predpise za rozpočtový rok.

– Racionálna strava: 3,63€

– Žlčníková  diéta: 3,63€

– Diabetická strava: 5,91€

Finančná čiastka na stravu sa zvyšuje o:

10% na deň a osobu pri šetriacej alebo neslanej diéte

25 % na deň a osobu pri diabetický, bielkoviny ,výživnej alebo špeciálnej

Úhrada za ubytovanie

Denná sadzba za užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,16 m2,V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti,príslušenstva obytnej miestnosti ,spoločných priestorov,prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia obytnej miestnosti,príslušenstva obytnej miestnosti a spoločenských priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti,ktorú občan užíva sa určí  tak,že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom osôb,ktorí túto podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú.

Úhrada za ubytovanie zvyšuje

-o 0,50 € na deň/ osoba,ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna osoba,pričom podlahová plocha obytnej miestnosti je najmenej  10 m2

-o 0,26 € na /osoba ,ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú 2 osoby,ak na jednu osobu pripadá viac ako 8 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti

Úhrada za odborné a obslužné činnosti

Na základe vydaného posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa jednotlivých stupňov odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby/v DSS a špecializovanom zariadení V.a VI.stupeň a právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu sa stanovuje výška úhrady za odborné činnosti pre fyzickú osobu za každý deň pobytu nasledovne:

– V.stupeň odkázanosti: 2,50€/deň

– VI.stupeň odkázanosti: 3,00€/deň

Výška úhrady za poskytovanie vybraných činností: (t.j.upratovanie,pranie,žehlenie,údržby bielizne a šatstva a úhrada za poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním sociálnych  služieb v spoločných priestoroch pobytovou celoročnou formou je určená nasledovne:

– Výška úhrady za upratovanie: 0,30€/deň

– Výška úhrady za pranie: 0,30€/deň

– Výška úhrady za žehlenie a údržbu: 0,40€/deň

– Výška úhrady za užívanie spoločenských priestorov: 0,10€/deň

Upratovanie sa zabezpečuje v pracovných dňoch príslušného mesiaca.

Pranie ,žehlenie ,údržba ,údržba bielizne a šatstva sa spoplatňuje príslušným poplatkom za každú odobratú službu v pracovné dni podľa individuálnych potrieb jednotlivých prijímateľov sociálnej služby. Úhrada za sociálnu službu je stanovená na počet dní príslušného kalendárneho mesiaca v ktorom sa sociálna služba prijímateľovi poskytuje. Prijímateľ platí úhradu za sociálnu službu ako násobok počtu kalendárnych dní daného mesiaca výšky úhrady na deň za danú sociálnu službu podľa platného VZN NSK.

Poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu v súlade s platnými predpismi.