Terápie

AROMATERAPIA

Aromaterapia doslovne znamená liečenie prostredníctvom vôní. Je to veľmi obľúbená alternatívna terapia s dlhou históriou, ktorá je jedným z odvetví fytoterapie. Voňavé silice sprevádzali už dávnych Egypťanov po celý ich život a rovnako boli cenené aj v starom Grécku. Ide o celostný prístup liečby prostredníctvom voňavých rastlinných éterických (esenciálnych) olejov. Každá kvapka esenciálneho oleja koncentruje veľké množstvo účinných látok, ktoré sa do krvného obehu človeka dostávajú dvoma spôsobmi, buď inhaláciou cez dýchacie ústrojenstvo, alebo cez pokožku prostredníctvom masáže alebo kúpeľa. Pri inhalácii sa vôňa najskôr dostane do nosa, odtiaľ putuje do krvného obehu a potom priamo k orgánom a centrálnej nervovej sústave. Preto aromaterapia ovplyvňuje okrem fyzickej stránky aj tú emocionálnu.

ARTETERAPIA

Arteterapia je liečba umením. Je to špeciálny druh psychoterapie, ktorý sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziľudských vzťahov duševne, telesne alebo sociálne narušených jedincov.

BIBLIOTERAPIA

Terapeuticko-výchovná metóda využívajúca rôzne formy práce s literárnym textom u postihnutých, narušených a ohrozených PSS. Biblioterapia využíva literárne diela i vlastnú tvorbu. Knihy obsahujú všetky konflikty a problémy človeka v rôznych vekových obdobiach a taktiež i problémy celého ľudstva. Spoločné čítanie s PSS vyvoláva atmosféru blízkosti a vytvára príležitosť na dôverné rozhovory, alebo vhodnou ponukou diela vyvolať atmosféru na rozhovory, výmenu skúseností, vytváranie postojov a osvojovanie si nových hodnôt.

COLOR TERAPIA

Liečba farbami sa využíva pri práci  s poruchami autistického spektra, poruchami učenia, sústredenia, ADHD. Nenahrádza bežné spôsoby liečby, ale sa využíva ako doplnok posilňujúci tú- ktorú terapiu. Od nepamäti je známe, že niektoré farby ukľudňujú,  niektoré stimulujú a niektoré aktivujú, u niekoho vyvolajú až agresivitu.

DRAMATOTERAPIA

Hranie rolí sa využíva na rozšírenie výrazových prostriedkov a uľahčenie pochopenia iných. Terapia pomáha rozvíjať vyjadrovacie schopnosti, tvorivosť, empatiu i fantáziu. Umožňuje lepšie si uvedomovať seba v priestore, v rôznych situáciách a vo vzťahoch a dostať svoje správanie viac pod vedomú kontrolu.

ERGOTERAPIA

Ergoterapia je často označovaná len ako liečba prácou, ale tento pojem je trochu nepresný. Tento obor sa snaží predovšetkým o zaradenie klienta do spoločnosti, každodenného života tak, aby bol čo možno najviac sebestačný a čo najmenej závislý. Pri terapii je dôležitý aj výber vhodných aktivít a materiálov, ktoré by mohli rozvíjať propriocepčné schopnosti.

MUZIKOTERAPIA

Existuje mnoho spôsobov sebavyjadrenia a uvoľnenia emócií. Hudba je jedným z nich. Liečba zvukom a hudbou, označovaná ako muzikoterapia, má dlhú históriu. V najrôznejších podobách sprevádzala človeka od najstarších dôb až po súčasnosť. Jej cieľom je pomocou zvukov priaznivo ovplyvniť psychický a fyzický stav človeka.