INFORMÁCIA PRE NÁVŠTEVY

V zmysle odporúčania MPsVR SR plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19 Vám oznamujeme, že od 08.06.2020 sú povolené návštevy klientov v Zariadení sociálnych služieb „DUNAJ“ Kováčov za nasledovných podmienok :

HARMONOGRAM návštevných hodín:

– Každý deň v čase od 09:00 hod do 15:00 hod. /Pracovisko Chľaba od 14:00 do 16:00/

– Deťom do 15 rokov návštevy v zariadení nie sú povolené.

– Počet návštevníkov na jedného klienta je max. 2 osoby.

– Max.  dĺžka návštevy u jedného prijímateľa sociálnej služby je 30-60 minút.

1. Nakoľko je dôležité dodržiavať prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia na návštevu je možné prísť do zariadenia len v prípade telefonicky dohodnutého termínu vopred.
Návštevy ohlasujte na telefónnom čísle 036/7573230.

Je potrebné nahlásiť Vašu cestovateľskú anamnézu za posledných 14 dní, ktoré potvrdíte Vašim podpisom na predloženom čestnom prehlásení.

2. Návšteva používa po celý čas rúško a určené OOP/ jednorázové rukavice/. Podávanie stravy a nápojov nie je počas návštevy povolené, ktoré nie sú hygienicky zabalené a majú krátku trvanlivosť. Dotyky počas návštevy nie sú povolené a vzájomná vzdialenosť fyzických osôb musí byť dodržaná 2 m od seba.

Návšteva na izbe prijímateľa  je možná len vo výnimočných prípadoch (napr. prijímatelia v terminálnom štádiu, imobilní prijímatelia, ktorých nie je možné vysadiť na vozík), sprísnenom režime max. 1 osobe naraz.

Vo vonkajších priestoroch  návštevy budú v parku zariadenia.

Pri vstupe je potrebné si vydezinfikovať ruky a bude Vám odmeraná telesná teplota.

3. Všetky balíky sa odovzdávajú na vrátnici zariadenia, kde sa dezinfikujú a až po 3 hodinách ich odovzdávame klientom.

4. Na základe uvoľňovania opatrení je rozdelené do štyroch fáz so začiatkom od 3. júna 2020. Začiatok každej nasledujúcej fázy, resp. pokračovanie aktuálnej fázy bude prehodnocované a bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie.

Tešíme sa na Vás a na radosť  našich prijímateľov.

 

Plán  riešenia krízovej situácie TU

Plán a režim návštev TU

Informácia o zavedení  uvoľňovania opatrení TU

—————————————————————————————————————————————

Informácie Vám vieme poskytnúť telefonicky v pracovných dňoch v čase od 07:00 do 15:00 na tel. č.: 0367573230. Videohovor cez aplikácie skype s daným PSS je možné zabezbečiť po telefonickom dohode v pracovných dňoch aj mimo tohto času.

Oznam o obmedzení TU

 

„Dunaj“ Zariadenie sociálnych služieb Kováčov je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom na účely poskytovania sociálnych služieb fyzickým osobám,ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej č.V podľa prílohy č.3. Finančný príspevok v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách určený na občana podľa druhu služby a spôsobe poskytovania sociálnej služby.

 

Druh a rozsah poskytovaných sociálnych služieb

Kováčov 482:

Špecializované zariadenie :kapacita 93 miest, celoročná pobytová forma,neurčitý čas

Domov sociálnych služieb: kapacita 102 miest, celoročná pobytová forma,neurčitý čas

Chľaba 505

Špecializované zariadenie :kapacita 26 miest, celoročná pobytová forma,neurčitý čas

Domov sociálnych služieb: kapacita 5 miest, celoročná pobytová forma,neurčitý čas

Zariadenie podporovaného bývania: kapacita 12 miest, celoročná pobytová forma,neurčitý čas

Rehabilitačné stredisko: kapacita 2 miest, pobytová celoročná forma,určitý čas

Starostlivosť o prijímateľov sociálnej služby je zabezpečovaná kvalifikovanými personálmi v nepretržitej prevádzke ,sociálna rehabilitácia je realizovanú inštruktormi soc. rehabilitácie na základe program sociálnej rehabilitácie a v súlade s individuálnym plánom prijímateľa.

Vízia: DSS a ŠZ
Víziou nášho zariadenia je poskytovať sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách. Zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb v zariadení,čím sa výší aj kvalita života prijímateľov.Pri plnení nášho poslania chceme byť spoľahlivým a stabilným sociálnym zariadením poskytovanie kvalitné a fexibilné sociálne služby splňajúce individuálne potreby našich klientov.

Ciele:

Sociálna starostlivosť súhrn postupov na dosiahnutie spokojnosti človeka. Cieľom sociálnej starostlivosti je maximálny rozvoj celej osobnosti a to vedomým prispôsobením sa človeka jeho okoliu, alebo prispôsobením okolia osobitným požiadavkám a schopnostiam handicapovaného človeka.

Ciele kvality podporovaného bývania:

– umožnenie prijímateľom vykonávať samostatnejšie sebaobslužné úkony a úkony starostlivosti o svoju domácnosť,ich zacvičenie.

Ciele kvality:

-zlepšenie životných podmienkach prijímateľov sociálnych služieb v interiéri i exteriéri zariadenia.

-navrhnutie loga zariadenia

-vypracovanie postupov a pravidiel a riadenie rizík v zariadení

Politiky kvality:

-zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov, podpora tímovej spoluprácu.