OZNAM !

V ZMYSLE VEREJNEJ VYHLÁŠKY  ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR zo dňa 6.3.2020,

ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

NÁVŠTEVY SÚ ZAKÁZANÉ

DO ODVOLANIA !

————————————————————————————————————————————–

COVID-19 OPATRENIA

Informácie pre zamestnancov ZSS,  prijímateľov ZSS a príbuzných PSS TU

Plán  riešenia krízovej situácie TU

—————————————————————————————————————————————

Informácie Vám vieme poskytnúť telefonicky v pracovných dňoch v čase od 07:00 do 15:00 na tel. č.: 0367573230. Videohovor cez aplikácie skype s daným PSS je možné zabezbečiť po telefonickom dohode v pracovných dňoch aj mimo tohto času.

Oznam o obmedzení TU

 

„Dunaj“ Zariadenie sociálnych služieb Kováčov je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou

zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom na účely poskytovania sociálnych služieb fyzickým osobám,ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej č.V podľa prílohy č.3.

Druh a rozsah poskytovaných sociálnych služieb

Kováčov 482:

Špecializované zariadenie :kapacita 93 miest, celoročná pobytová forma,neurčitý čas

Domov sociálnych služieb: kapacita 102 miest, celoročná pobytová forma,neurčitý čas

Chľaba 505

Špecializované zariadenie :kapacita 26 miest, celoročná pobytová forma,neurčitý čas

Domov sociálnych služieb: kapacita 5 miest, celoročná pobytová forma,neurčitý čas

Zariadenie podporovaného bývania: kapacita 12 miest, celoročná pobytová forma,neurčitý čas

Rehabilitačné stredisko: kapacita 2 miest, pobytová celoročná forma,určitý čas

Starostlivosť o prijímateľov sociálnej služby je zabezpečovaná kvalifikovanými personálmi v nepretržitej prevádzke ,sociálna rehabilitácia je realizovanú inštruktormi soc. rehabilitácie na základe program sociálnej rehabilitácie a v súlade s individuálnym plánom prijímateľa.

 

Ciele:

Sociálna starostlivosť súhrn postupov na dosiahnutie spokojnosti človeka. Cieľom sociálnej starostlivosti je maximálny rozvoj celej osobnosti a to vedomým prispôsobením sa človeka jeho okoliu ,alebo prispôsobením okolia osobitným požiadavkám a schopnostiam handicapovaného človeka.

Ciele kvality:

-zlepšenie životných podmienkach prijímateľov sociálnych služieb v interiéri i exteriéri zariadenia.

-navrhnutie loga zariadenia

-vypracovanie postupov a pravidiel a riadenie rizík v zariadení

Politiky kvality:

-zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov, podpora tímovej spoluprácu.