Dôležité oznamy!

Informácia o voľnom pracovnom mieste kliknite TU

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúcej zdravotného úseku TU

KONCEPCIA ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V REGIÓNE NSK NA ROKY 2024 – 2031 TU

Informácie pre zamestnancov ZSS,  prijímateľov ZSS a príbuzných PSS TU

Plán  riešenia krízovej situácie TU

Plán a režim návštev TU

—————————————————————————————————————————————

Informácie Vám vieme poskytnúť telefonicky v pracovných dňoch v čase od 07:00 do 15:00 na tel. č.: 0367573230. Videohovor cez aplikácie Facebook/messenger s daným PSS je možné zabezbečiť po telefonickom dohode v pracovných dňoch aj mimo tohto času.

Návštevy v ZSS v Chľabe sú povolené za podmienok:

  • telefonicky nahlásiť dátum a čas návštevy
  • návšteva iba vo vonkajších priestoroch po absolvovaní Ag testu s negatívnym výsledkom a respirátorom FFP2
  • v prípade zlého počasia návšteva nie je povolená, prípadne telefonicky dohodnúť náhradný termín

Oznam o obmedzení TU

 

„Dunaj“ Zariadenie sociálnych služieb Kováčov je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom na účely poskytovania sociálnych služieb fyzickým osobám,ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej č.V podľa prílohy č.3. Finančný príspevok v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách určený na občana podľa druhu služby a spôsobe poskytovania sociálnej služby.

 

Druh a rozsah poskytovaných sociálnych služieb

Kováčov 482:

Špecializované zariadenie :kapacita 93 miest, celoročná pobytová forma,neurčitý čas

Domov sociálnych služieb: kapacita 102 miest, celoročná pobytová forma,neurčitý čas

Chľaba 505

Špecializované zariadenie :kapacita 26 miest, celoročná pobytová forma,neurčitý čas

Domov sociálnych služieb: kapacita 5 miest, celoročná pobytová forma,neurčitý čas

Zariadenie podporovaného bývania: kapacita 12 miest, celoročná pobytová forma,neurčitý čas

Rehabilitačné stredisko: kapacita 2 miest, pobytová celoročná forma,určitý čas

Starostlivosť o prijímateľov sociálnej služby je zabezpečovaná kvalifikovanými personálmi v nepretržitej prevádzke ,sociálna rehabilitácia je realizovanú inštruktormi soc. rehabilitácie na základe program sociálnej rehabilitácie a v súlade s individuálnym plánom prijímateľa.

Vízia: DSS a ŠZ
Víziou nášho zariadenia je poskytovať sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách. Zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb v zariadení,čím sa výší aj kvalita života prijímateľov.Pri plnení nášho poslania chceme byť spoľahlivým a stabilným sociálnym zariadením poskytovanie kvalitné a fexibilné sociálne služby splňajúce individuálne potreby našich klientov.

Ciele:

Sociálna starostlivosť súhrn postupov na dosiahnutie spokojnosti človeka. Cieľom sociálnej starostlivosti je maximálny rozvoj celej osobnosti a to vedomým prispôsobením sa človeka jeho okoliu, alebo prispôsobením okolia osobitným požiadavkám a schopnostiam handicapovaného človeka.

Ciele kvality podporovaného bývania:

– umožnenie prijímateľom vykonávať samostatnejšie sebaobslužné úkony a úkony starostlivosti o svoju domácnosť,ich zacvičenie.

Ciele kvality:

-zlepšenie životných podmienkach prijímateľov sociálnych služieb v interiéri i exteriéri zariadenia.

-navrhnutie loga zariadenia

-vypracovanie postupov a pravidiel a riadenie rizík v zariadení

Politiky kvality:

-zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov, podpora tímovej spoluprácu.