O nás

V ZMYSLE VEREJNEJ VYHLÁŠKY  ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR zo dňa 6.3.2020,

ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

NÁVŠTEVY SÚ ZAKÁZANÉ

DO ODVOLANIA !

Charakteristika činnosti organizácie

„DUNAJ“ Zariadenie sociálnych služieb  Kováčov je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, zriadenou Nitrianskym samosprávnym krajom. Poskytuje komplexné sociálne služby s celoročným pobytom  pre občanov odkázaných na pomoc a sociálnu službu, občanom dôchodkového veku s nepriaznivým zdravotným stavom, občanom so zdravotným a mentálnym postihnutím. Rozhodnutie o umiestnení vydáva posudkové oddelenie VÚC Nitra v zmysle zákona §38, §39, §34 a §37 zákona č.448/2008Z.z. o sociálnych službách.

Účelom zariadenia je poskytovanie sociálnych služieb pre osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je V a VI .

ZSS poskytuje pre 237 klientov celoročnú pobytovú starostlivosť vo veku nad 18 rokov bez vekového obmedzenia.

Cieľom nášho zariadenia okrem každodennej činnosti je uspokojovanie potreby a záujmy našich klientov, ktorý pre svoj handicap nie sú schopný dočasne alebo trvale obstáť v bežnom živote bez cudzej pomoci..

Štatutárny zástupca

Jozef Jendrušák, riaditeľ zariadenia sociálnych služieb.

Zariadenie  sociálnych služieb riadi riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Nitrianskeho kraja. Riaditeľ zariadenia zastupuje záujmy prijímateľov služieb zariadenia, zodpovedá  za dodržiavanie ľudských a občianskych práv v zariadení a za zabezpečovanie zdravotníckej starostlivosti.

História

Kováčov ako výletné a rekreačné miesto, známe už koncom 19 storočia. Jedným z iniciátorov vzniku tohto rekreačného miesta bol ostrihomský kanonik Kovács, podľa toho vzniklo pomenovanie tejto oblasti. Aj areál dnešného ZSS bol využívaný na letnú rekreáciu. Boli tu postavené rôzne rekreačné objekty a hotel, ktorý z neznámych príčin vyhorel. Po prvej svetovej vojne ho dal prestavať nový majiteľ Dr. Bischitz, ktorý tu zriadil sanatórium. V roku 1955 bolo zariadenie  skonfiškované pre účely pozemkovej reformy. Po prestavbe v roku 1958 tu bol zriadený Dom dôchodcov s kapacitou 220 obyvateľov. V roku 1986 došlo k reprofilizácií a  Domov dôchodcov  bol preorientovaný na Ústav pre mentálne postihnutých dospelých občanov.

Na začiatku 90-tych rokov bolo zariadenie premenované na Domov sociálnych služieb a od r. 2008 sa začala koedukácia zariadenia , čo znamenalo príjem mužskej klientely a premenovanie zariadenia na Zariadenie sociálnych služieb. Začiatkom roku 2013 bolo otvorené pri ZSS Dunaj špecializované a podporované bývanie v Chľabe. V súčasnosti má ZSS Dunaj Kováčov a špecializované zariadenie v Chľabe 232 klientov stálych klientov s rôznymi druhmi diagnóz a ochorení. Do dnešnej podoby sa dostal po mnohopočetných zmenách a úpravách. Kapacitne patrí medzi najväčšie zariadenia tohto typu v kraji. O bezproblémový chod a fungovanie zariadenia sa stará odborne školený personál v počte 117,5 osôb. Organizačnú štruktúru tvorí:  Riaditeľ, zdravotný úsek v počte 79,5 zamestnanca  /tvoria ho hlavná sestra ,úsekové sestry ,sestry prilôžku, sanitárky, opatrovateľky, upratovačky, krajčírka a robotníci práčovne/, sociálny úsek s počtom zamestnancov 15 /sociálne pracovníčky, odborná ekonómka, ergoterapeutky / a ekonomický úsek s počtom 22 zamestnancov / ekonómky, personalistka, odborný ekonómovia, stravovacia prevádzka, kuchári, technický pracovníci, vodič a údržba/.

Budovy

Zariadenie sa nachádza v katastrálnom území Kamenica nad Hronom, cca 4 km východe od obce. Areál zariadenia o rozlohe 2,2 ha pozostáva z niekoľkých budov. V dvoch budovách sú ubytovaní klienti. V hlavnej trojpodlažnej budove sú na 1, 2 a 3 poschodí umiestnené ubytovacie jednotky pre klientov. V suteréne sú umiestnené ambulancia, práčovňa, krajčírska dielňa, terapeutická miestnosť – košikárska a tkáčska dielňa, kotolňa, sklad prádla a v neposlednom rade návštevná miestnosť . V priľahlej malej budove sú umiestnení klienti, ktorí sú vekovo starší a majú problémy s pohybom. V tejto budove je aj letná terasa, kde pri priaznivom počasí klienti môžu oddychovať. Osobitne v tzv. spoločenskej budove je situovaná kuchyňa s priestrannou jedálňou pre klientov aj zamestnancov a priestory pre terapeutické a kultúrne činnosti.

Zariadenie disponuje vlastnou kotolňou, práčovňou, administratívnou budovou, garážami  a skladovými priestormi. Vybavenie budov je štandardné a účelne zariadené.

Kde nás nájdete

„DUNAJ“, ZSS Kováčov sa nachádza východne od Štúrova medzi dedinami Kamenica nad Hronom a Chľaba, na brechu Dunaja. Je situovaný v údolí na úpätí Kováčovských kopcov- sopečného pôvodu, ktoré sú chránenou prírodnou rezerváciou s bohatou faunou a flórou.